Trygg på trening

Hvordan varsle:

Instruks for varsling i MFK.pdf

BEREDSKAPSPLAN

FOR HÅNDTERING AV 

MISTANKE OM SEKSUELLE OVERGREP MOT BARN OG UNGDOM

 1. 1.         Målet med beredskapsplanen

Målet med denne beredskapsplanen er å bidra til å forebygge og avdekke seksuelle overgrep mot barn og ungdom som er tilknyttet Modum Fotballklubb.

Dette er viktig for vår klubb fordi vi anerkjenner at seksuelle overgrep kan skje i alle miljø. Denne beredskapsplanen skal sikre at våre ledere, trenere og andre som utfører oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold over mindreårige i MFK (heretter kalt klubbens representanter) har grunnleggende kunnskap om seksuelle overgrep mot barn, og føler seg trygge på hva de skal gjøre dersom de har mistanke om at et barn er utsatt for overgrep, enten det er begått av noen i klubben eller noen utenfor. Beredskapsplanen skal også skape et grunnlag for åpen dialog om temaet innad i klubben om mellom klubbens representanter og foresatte til klubbens utøvere.

Denne beredskapsplanen omhandler seksuelle overgrep mot barn (under 18 år). For retningslinjer angående håndtering av seksuelle overgrep eller seksuell trakassering mot voksne, henvises det til Norges Fotballforbunds retningslinjer mot seksuell trakassering og overgrep og Norges Idrettsforbunds veileder for håndtering av saker som gjelder seksuell trakassering og overgrep.

 1. 2.         Hva er seksuelle overgrep (definisjon)

Seksuelle overgrep er en hver seksuelle handling utført mot noen som ikke gir, eller er i sand til å gi sitt samtykke. Seksuelle overgrep kan straffes etter straffeloven, som definerer ulike kategorier av seksuelle overgrep:

 1. Seksuelt krenkende adferd

Dette omfatter å vise fram kroppen sin, kjønnsorgan, eller bilder/pornografi.

 1. Seksuell handling

Dette omfatter fysisk kontakt, som å berøre intime kroppsdeler, utenpå eller under klær.

 1. Seksuell omgang
 2. Dette omtales ofte som «voldtekt», og omfatter fysisk kontakt og inntrenging i kroppens hulrom med fingre, gjenstander eller kjønnsorgan.

 Begrepene «seksuell trakassering» og «seksuelle overgrep» brukes i blant om hverandre. Seksuell trakassering kan være både verbal, ikke-verbal og fysisk. Seksuell trakassering som rammer barn under 16 år vil i de fleste tilfeller omfattes av lovverket knyttet til seksuelle overgrep.

Alle seksuelle handlinger med barn under 16 år anses som seksuelle overgrep. Selv om ungdommene mellom 16 og 18 år er over den seksuelle lavalder, er de like fullt i et tillits- og avhengighetsforhold til voksne rundt seg, og derfor sårbare for utnytting. Å ta, dele eller oppbevare bilder eller videoer med seksuelt innhold av barn (under 18 år) er straffbart.

 Seksuelle overgrep begås i alle miljø. Overgrep kan begås av voksne eller andre barn og ungdommer. Seksuelle krenkelser barn og unge mellom, enten det er fysisk, verbalt eller digitalt, må også tas på alvor og håndteres i tråd med denne beredskapsplanen.

 1. 3.         Hva gjør MFK for å forebygge overgrep mot barn/ungdom
 • Alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige skal fremvise politiattest. Det vurderes i hvert enkelt tilfelle om dette også skal gjelde spillere som deltar i andre klubbers cup- og andre arrangementer som trenere/veileder mm.
 • MFK har utarbeidet holdningskontrakt for sine spillere og andre tilknyttede personer som omhandler voksnes relasjoner med barn/ungdom. Holdningskontrakten og/eller holdningskontrakt på reise, skal undertegnes av alle MFKs representanter og personer som har ansvar for barn/ungdom i aktiviteter i klubbens regi (f eks ledsagere på reiser/samlinger/turneringer ol).
 • MFK har utarbeidet egne Retningslinjer for frivillige i MFK, se pkt 10. Utøverne skal være kjent med disse retningslinjene og vite hvordan de skal gå frem dersom de opplever overgrep, trakassering eller at retningslinjene brytes på annet vis.
 • MFK skal årlig gi sine representanter faglig oppdatering om temaet seksuelle overgrep mot barn/ungdom og seksuell trakassering mot barn/ungdom ved intern eller ekstern kursing.
 • MFK skal ha dialog med utøvere og foresatte om seksuelle overgrep mot barn og informere om hvilke rutiner klubben har knyttet til forebygging og avdekking.
 1. 4.         Hva MFKs representanter skal gjøre ved mistanke eller bekymring om seksuelle overgrep

MFKs representanter kan komme opp i ulike situasjoner der de blir bekymret over at barn kan være utsatt for seksuelle overgrep fra noen i eller utenfor klubben. Da skal de gjøre følgende:

 1. a.   Varsler skal melde i fra til styreleder i MFK

Den enkelte skal først melde i fra til styreleder. Sekundært et styremedlem.

 1. b.   Varsler skal vurdere om politiet skal kontaktes direkte

Det er 3 typer tilfeller der det kan være aktuelt at varsler kontakter politiet direkte:

 • Dersom overgrepet nettopp har skjedd slik at det er mulig å sikre bevis.
 • Dersom man frykter barnet/ungdommen vil være i umiddelbar fare for vold eller overgrep.
 • Dersom styret ikke håndterer saken i tråd med denne beredskapsplanen. Da er den enkelte varsler imidlertid forpliktet ut i fra avvergerplikten å varsle politiet.
 1. c.    Styret skal ta saken videre

Styret utpeker to personer som saksansvarlige, en av hvert kjønn. Styret har ansvar for å kontakte politiet, og for å kontakte foreldre, med mindre det er mistanke om at foreldrene kan ha utført overgrepet. Styret skal gi tilbakemelding til den som har varslet når saken har blitt håndtert i tråd med denne beredskapsplanen. Styret skal føre en enkel logg over hvordan saken blir håndtert og hvordan den meldes videre.

 1. d.   Styret skal vurdere midlertidige tiltak for å forhindre ytterligere overgrep

Dersom den som er mistenkt for å ha utført overgrepet er en av klubbens representanter, skal styret vurdere om vedkommende bør suspenderes frem til saken er etterforsket av politiet.

 1. e.   Barn/ungdom skal møtes med trygghet og rollebevissthet

Alle MFKs representanter, både varsler og styret, har ansvar for at barn/ungdom opplever å bli lyttet til og tatt på alvor. MFKs representanter skal være sin rolle bevisst og ikke igangsette sin egen etterforskning ved å stille barn/ungdom detaljerte eller ledende spørsmål. MFKs representanter skal ta i kot det barnet/ungdommen ønsker å fortelle og eventuelt stille enkle, oppklarende spørsmål som å gjenta det barnet/ungdommen selv sier for å få klarhet i hva barnet/ungdommen ønsker å fortelle. Den voksne skal skrive ned det barnet/ungdommen forteller og melde videre ut i fra denne beredskapsplanen.

 1. f.    Overgrep barn/ungdom i mellom skal tas på alvor

Dersom det oppstår krenkelser i mellom barn/ungdom som er utøvere i MFK, skal både varsler og styret være seg bevisst på at begge parter er barn/ungdom. Dersom barn/ungdom utviser skadelig seksuell adferd kan det være et uttrykk for smerte eller rop om hjelp. Da skal styret informere barnevernet slik at de kan kartlegge årsaker og hjelpe barnet/ungdommen til å endre adferd. Dersom det er mistanke om straffbare handlinger skal også politiet kontaktes, selv om den som har begått handlingen er barn/ungdom.

 5.         Hva vi gjør dersom vi er bekymret for et barn/ungdom, men ikke vet årsaken

Dersom MFKs representanter får mistanke om at barn/ungdom utsettes for vold, omsorgssvikt eller noe annet straffbart, skal alltid politiet kontaktes. Dersom man mistenker at barn/ungdom ikke får god nok omsorg eller av andre grunner ikke har det bra hjemme, skal barnevernet kontaktes. Både barnevern og politiet bør kontaktes samtidig dersom det er mistanke om vold, overgrep eller andre lovbrudd begått av omsorgspersoner.

 6.         Hvem kan man kontakte

Både politi og barnevern kan kontaktes anonymt for å få råd og veiledning dersom man er bekymret for et barn/ungdom, og usikker på hva man skal gjøre.

 1. Politiet

Politivakta     tlf: 32 10 32 10 eller 112.

 1. Barnevernet

Kontaktperson: Siv Rørvik   tlf: 32 78 93 50 (dagtid).

Alarmtelefonen for barn og unge tlf: 116 111.

Dersom man ønsker råd og veiledning i situasjoner med mistanke om seksuelle overgrep kan man også kontakte et av landets senter mot Incest og Seksuelle Overgrep. De har en landsdekkende døgnåpen telefon. Senter mot Incest og Seksuelle Overgrep: telefon: 800 57 000.

 1. 7.         Håndtering av informasjon
 • Styret skal sikre at informasjonen om saken ikke formidles til andre enn de som trenger det for å håndtere saken.
 • Styret skal føre en enkel logg med dato, tidspunkt for hva som ble gjort for å håndtere saken samt annen relevant informasjon.
 • Foreldre/foresatte til det utsatte barnet/ungdommen skal informeres tidlig med mindre det er mistanke om at barnet kan være utsatt for overgrep fra dem. Politianmeldelse bør skje i samråd med foreldre, men dersom foreldre motsetter seg dette har klubben lovpålagt plikt om å melde fra.
 • Ryktespredning og «snakk» vanskeliggjør både politiets etterforskning og klubbens håndtering av saken, og er en belastning for den det gjelder. Klubben skal rådføre seg med politiet når det gjelder om, når og hvordan styret skal informere foresatte og andre involverte i klubben.
 • Det er viktig å informere utøvere på en trygghetsskapende måte og gi dem rom for å snakke om det de tenker og føler. Spesielt dersom det er en sak der mange er berørt ved å kjenne de involverte på begge sider. Her anbefales det å involvere en fagperson som har kunnskap om hvordan snakke med barn/ungdom om dette. F eks helsesøster/sosiallærer, noen fra barnevernet, politiet eller Senter mot incest og seksuelle overgrep. Utøverne bør få tilbud om å snakke sammen i fellesskap og henvises til steder de kan få individuell veiledning.
 1. 8.         Ivaretakelse av de involverte
 • Styret har et særlig ansvar for å ta vare på utøverne som kan ha blitt utsatt for overgrep/trakassering og legge til rette for at de kan fortsette i klubben dersom de ønsker det.
 • Klubbens representanter skal være sin rolle bevisst – de er hverken etterforskere eller terapeuter. Det viktigste de kan bidra med når et barn/ungdom har vært utsatt, er å forsikre barnet/ungdommen om at det er velkommen og ønsket som en del av klubbens fellesskap.
 1. 9.         Om denne beredskapsplanen
 • MFKs representanter skal få utdelt og signere denne beredskapsplanen før tiltredelse i verv som leder, trener eller andre oppgaver som innebærer arbeid med barn.
 • MFK skal informere utøverne og deres foresatte om denne beredskapsplanen, både ved oppstart av nytt lag i klubben og på andre samlinger, minst én gang pr år.
 • Denne beredskapsplanen ligger lett tilgjengelig på MFKs nettside under knappen «Trygg på trening».
 1. 10.       Retningslinjer for frivillige i MFK

Redd Barna er en organisasjon som arbeider for å virkeliggjøre barns rettigheter og forsvare barns interesser i Norge og internasjonalt. Ivaretakelse av barn og barnas beste er alltid vår første prioritet. Sammen med Redd Barna har Modum Fotballklubb blitt enige om følgende retningslinjer:

 1. Alle barn/ungdom er like mye verd. Som frivillig skal du behandle alle rettferdig og unngå all form for diskriminering.
 2. Vær bevisst din rolle som frivillig både overfor barn/ungdom og foreldre. Det er viktig å ikke skape urealistiske forventninger til deg som frivillig eller å bidra til urettferdig behandling av barn/ungdom/familier. Unngå derfor å gi personlige gaver eller annen spesiell oppmerksomhet til enkeltpersoner.
 3. Du skal vise respekt for barn/ungdoms integritet og unngå utleverende situasjoner ved fotografering og annen dokumentasjon av barnets/ungdommens situasjon.
 4. Som frivillig i MFK har du taushetsplikt. All informasjon som blir gitt av barn/ungdom i fortrolighet skal behandles konfidensielt. Informasjon skal ikke videreformidles uten at barna/ungdommen er informert om dette.
 5. Du skal være ærlig og tydelig i kommunikasjon med barn/ungdom – om hensikt og ansvar og om mulighet og begrensning. Gi aldri løfter du ikke kan holde.
 6. Av hensyn til barnas/ungdommens sikkerhet skal det som hovedregel være flere frivillige til stede når man tilbringer tid med barn/ungdom. Unntak kan gjøres dersom det i bestemte situasjoner er til det beste for barnet/ungdommen at man er alene med dem.
 7. Som frivillig skal du aldri være påvirket av alkohol eller narkotiske stoffer når du er sammen med barna/ungdommen.